Utveckling av Grupp och Ledare

En kurs som ger dig unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap!
UGL lär dig att dra lärdomar av dina egna och andras upplevelse av den dynamik och de händelser som skapas i grupprocesser (gruppdynamik). UGL ger dig en personlig utmaning att tänka i nya banor kring ditt ledarskap. Genom Susan Wheelans IMGD samt Will Schutz FIRO-teori lär du dig att se en grupps olika mognadsnivåer och utvecklingsstadier samt den enskilda individens behov i de olika stadierna. Därigenom kan du skapa effektivitet och arbetsglädje.

ugl ledarskap

Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig samt hur du hanterar detta.

UGL har funnits i Sverige sedan 1981. Det är Försvarshögskolan som äger konceptet och står för dess utveckling. Det är också Försvarshögskolan som certifierar oss handledare.

En utvecklande upplevelse
UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning, både egna och andras erfarenheter står i centrum för ditt lärande. Under en UGL ställs det stora krav på att du deltar aktivt och har en vilja att utforska din nuvarande medarbetar- och ledarskapsförmåga. Kursen är tuff och utmanande, och samtidigt mycket utvecklande, eftersom all inlärning sker på eget ansvar. UGL berör och stärker!

UGL:s övergripande mål är att du ska få personlig utveckling samt verktyg att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete.

UGL:s olika delmål är en ökad:

  • förståelse för känslors inverkan på individ och gruppnivå
  • förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • erfarenhet av konflikters betydelse och hantering ac dessa
  • förmåga att kommunicera direkt och klart
  • förmåga att ta och ge utvecklande feedback
  • förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
  • förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
  • förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
  • förståelse för behovet av ledarskap

Genomförande
UGL-utbildningen genomförs av två certifierade handledare i grupper om minst 8 och högst 12 deltagare. Handledarna fungerar mer som coacher än som traditionella lärare. Utbildningen genomförs i internat under 5 dagar, måndag-fredag, och kräver närvaro hela tiden. Gruppernas sammansättning bygger på att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare, det skapar bättre förutsättningar för varje deltagare att utvecklas fritt.

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer och medarbetare som vill utveckla det personliga ledarskapet och få ökad förståelse för grupprocessen och dess ledning. Utbildningen passar oavsett var du arbetar och oavsett vilken roll du har på din arbetsplats.

Här kan du se våra aktuella kurser!